Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่

ขณะนี้: >>กลยุทธ

ศึกเทพ

วันที่:27/05/59

วิธีเปิด

กดไอคอนท้าทาย  แล้วเลือกหน้าต่างศึกเทพ

ท้าด่าน

1. ก่อนเริ่มท้าทาย ระบบจะเลือกด่านระดับสูงสุดที่เพื่อนๆ สามารถเข้าได้ในขณะนั้นอัตโนมัต กด “ท้าทาย” ก็จะเข้าด่านได้

2. ระบบจะบันทึกค่าสำเร็จสูงสุดของทุกวัน ผู้เล่นทุกคนจะรีเซ็ตกิจกรรมฟรีได้ 1 ครั้ง หลังจากนั้น เพื่อนๆ จะเริ่มท้าทายได้จากด่านที่ 1

3. เลเวลของมอนจะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละคร เลเวลตัวละครยิ่งสูง เลเวลมอนยิ่งสูง รางวัลก็จะยิ่งดีตามไปด้วย

4. ระบบจะประเมินระดับดาวตามเวลาที่ผู้เล่นใช้ผ่านด่านนั้น ระดับดาวยิ่งสูง รางวัลยิ่งดี เพื่อนๆ ได้ 3 ดาวครั้งแรกในแต่ละด่าน ล้วนจะได้รับรางวัล 3 ดาว หากได้ชัยชนะ จะได้รับตราเทพ และยิ่งมีโอกาสได้ชิปเทพาด้วย

5. ระบบจะแจกรางวัลผ่านด่านไปยังในเป้ของตัวละคร หากเป้เต็มแล้ว จะแจกรางวัลผ่านทางอีเมล์แทน

กติดา

1. ทุกด่านจะมีการจับเวลาฆ่ามอน เมื่อเพื่อนๆ ฆ่าบอสภายในเวลาที่กำหนด ก็จะถือว่าผ่านด่าน

2. หากไม่สามารถฆ่าบอสหรือตัวละครตายภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ผ่านด่าน

3. หากเพื่อนๆ ออกจากด่านกลางคัน จะถือว่าท้าด่านจบแล้ว

4. หลังจากเพื่อนๆ ออกจากด่านแล้ว ระบบจะรีเซ็ตด่านทันที

สิทธิ์ท้า

1. ระบบจะบันทึกสถิติผ่านด่านที่สูงสุดของผู้เล่นไว้ เพื่อนๆ จึงสามารถเริ่มท้าในด่านต่อไปได้ หรือจะรีเซ็ตแล้วเริ่มท้าจากด่าน 1 ก็ได้

2. ผู้เล่นทั่วไปจะมีสิทธิ์รีเซ็ตฟรีวันละ 1 ครั้ง  ส่วนผู้เล่น VIP จะซื้อสิทธิ์รีเซ็ตหลายครั้งได้

3. หลังรีเซ็ต เพื่อนๆ จะได้เริ่มท้าทายจากด่าน 1